5083255206051840 DINFUNUNG 屬狗/豬《阿彌陀佛》 介紹:守護神:阿彌陀佛 屬狗、豬的守護神是阿彌陀佛。另外,阿彌陀佛也是農曆九月、十月出生者的月守護佛。阿彌陀佛在過去久遠劫時曾立大願,建立西方凈土,廣度無邊眾生,成就無量莊嚴功德,為大乘佛教所廣為崇敬和弘揚。 * 可以預約觀看現貨 * 滿$6000以上貨品附帶證書 * 所有戒指首次包免費改圈口 * 免費維修及翻新 Product #: dinfunung-屬狗/豬《阿彌陀佛》 2022-10-21 Regular price: $HKD$1288.0 Available from: DINFUNUNGIn stock