DINFUNUNG 豆底青飄綠平安扣 豆底飄綠平安扣 色正 有小小芙蓉種嘅感覺 望落去好舒服 鑲個扣帶得 尺寸:28.7-5.5 售價:3650 Product #: dinfunung-豆底青飄綠平安扣 Regular price: $HKD $3650.0 Available from: DINFUNUNG In stock